Không bán hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của tôi

Như được mô tả trong Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi, chúng tôi thu thập thông tin cá nhân từ các tương tác của bạn với chúng tôi và trang web của chúng tôi, bao gồm thông qua cookie và các công nghệ tương tự. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ thông tin cá nhân này với các bên thứ ba, bao gồm cả đối tác quảng cáo. Chúng tôi làm điều này để hiển thị cho bạn quảng cáo trên các trang web khác phù hợp hơn với sở thích của bạn và vì những lý do khác được nêu trong chính sách quyền riêng tư của chúng tôi.

Việc chia sẻ thông tin cá nhân cho quảng cáo nhắm mục tiêu dựa trên sự tương tác của bạn trên các trang web khác nhau có thể được coi là "bán", "chia sẻ" hoặc "quảng cáo nhắm mục tiêu" theo một số luật về quyền riêng tư của tiểu bang Hoa Kỳ. Tùy thuộc vào nơi bạn sống, bạn có thể có quyền chọn không tham gia các hoạt động này. Nếu bạn muốn thực hiện quyền chọn không tham gia này, vui lòng làm theo hướng dẫn bên dưới.

Nếu bạn truy cập trang web của chúng tôi và bật tín hiệu chọn không tham gia theo Kiểm soát quyền riêng tư toàn cầu, tùy thuộc vào vị trí của bạn, chúng tôi sẽ coi đây là yêu cầu không tham gia hoạt động có thể được coi là "bán" hoặc "chia sẻ" thông tin cá nhân hoặc những mục đích sử dụng khác có thể được coi là quảng cáo nhắm mục tiêu cho thiết bị và trình duyệt bạn đã sử dụng để truy cập trang web của chúng tôi.